Ε.Φ.Ε.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

Αρχαιρεσίες στις 29-10-2012

Συγκρότηση σε Σώμα στις 6-11-2012

ΤΙΤΛΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛ.
FAX
Πρόεδρος ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΤΖΑΒΕΛΑ 6

341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ

2221075197
2221075197
Αντιπρόεδρος ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΩΡΙΩΝΟΣ 20-22

341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ

2221083983
2221082955
Γ. Γραμματέας ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 19

341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ

2221028659
Ταμίας ΝΤΑΒΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΒΑΝΤΩΝ

341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ

2221025365
Υπ. Τύπου & Μελών
ΚΕΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΥΚΟΦΡΩΝΟΣ 1

341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ

2221080750

Μέλος ΤΖΑΝΟΣ ΡΗΓΑΣ

ΚΑΚΑΡΑ ΜΙΧ. 8

341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ

2221024311
Μέλος ΦΛΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 6

341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ

2221075920

Αντιπρόσωποι στην

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΤΑΒΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 


ΑΡ. ΠΡΩΤ.

351/5-4-2011

 

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ»

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ στο πλαίσιο της Α’ Πρόσκλησης "Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης" ,το οποίο θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Διαρθρωτική προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης» θεματικός άξονας 2, άξονες προτεραιότητας 4, 5 και 6: "Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013 και ύστερα από την απόφαση υπ’ αριθ. 198/2011 του Διοικητικού του Συμβουλίου καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε χώρα της Ε.Ε. να εκδηλώσουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ένωσης και της ανάρτησης της στην εξώθυρα των γραφείων του Συλλόγου, ενδιαφέρον συνοδευόμενο από Οικονομική Προσφορά.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η απευθείας ανάθεση σε Σύμβουλο για την παροχή των παρακάτω συμβουλευτικών υπηρεσιών:

· Τη σύνταξη των Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Αρχικού και Επικαιροποιημένου)

· Την εξεύρεση και υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Β του συγκεκριμένου Προγράμματος για την υποβολή του φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραμμα (αίτηση ένταξης και συνοπτικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής τους),

· Την ομαδοποίηση των απασχολούμενων στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από το Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής.

· Τη σύνταξη επικαιροποιημένων Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν ως Δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β’.

· Την υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξης και τη σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση Β.

 

Κριτήρια επιλογής:

· Χαμηλότερη τιμή

Η καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής των προσφορών είναι η 20 Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (Ταχ. Διεύθυνση: ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ

22, 3Ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ).

 

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική επιστολή ή με courier που να απευθύνεται στην Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, στην διεύθυνση ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 22, 3Ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 21/4/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, στην διεύθυνση ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ, 22, 3Ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ.

Πληροφορίες:

κ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλ. 22210 84530

Email: George@labrou.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

  
 
 
Copyright © 2015 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.