Ε.Φ.Ε.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Αρχαιρεσίες στις 2-11-2015

Συγκρότηση σε Σώμα στις 5-11-2015

efeeevoias

ΤΙΤΛΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛ.
FAX
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΩΡΙΩΝΟΣ 20-22 / 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ 2221082995 2221023364
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΪΜΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ - ΤΡΙΑ ΜΑΓΑΖΙΑ 2221092518 2221092518
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓ. ΓΟΒΙΟΥ 19 / 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ 2221084940 2221084942
ΤΑΜΙΑΣ ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ 2221054401 2221051201
ΥΠ. ΤΥΠΟΥ & ΜΕΛΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ - ΤΖΑΒΕΛΑ 6 2221075197 2221077267
ΜΕΛΟΣ ΚΕΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΛΥΚΟΦΡΩΝΟΣ 1 / 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ 2221080750 2221062481
ΜΕΛΟΣ ΤΖΑΝΟΣ ΡΗΓΑΣ ΜΙΧ. ΚΑΚΑΡΑ  8 / 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ 2221024311 2221028202
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ 6 2221029877 2221077668

Αντιπρόσωποι στην

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΑΝΟΣ ΡΗΓΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 


ΑΡ. ΠΡΩΤ.

351/5-4-2011

 

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ»

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ στο πλαίσιο της Α’ Πρόσκλησης "Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης" ,το οποίο θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Διαρθρωτική προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης» θεματικός άξονας 2, άξονες προτεραιότητας 4, 5 και 6: "Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013 και ύστερα από την απόφαση υπ’ αριθ. 198/2011 του Διοικητικού του Συμβουλίου καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε χώρα της Ε.Ε. να εκδηλώσουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ένωσης και της ανάρτησης της στην εξώθυρα των γραφείων του Συλλόγου, ενδιαφέρον συνοδευόμενο από Οικονομική Προσφορά.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η απευθείας ανάθεση σε Σύμβουλο για την παροχή των παρακάτω συμβουλευτικών υπηρεσιών:

· Τη σύνταξη των Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Αρχικού και Επικαιροποιημένου)

· Την εξεύρεση και υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Β του συγκεκριμένου Προγράμματος για την υποβολή του φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραμμα (αίτηση ένταξης και συνοπτικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής τους),

· Την ομαδοποίηση των απασχολούμενων στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από το Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής.

· Τη σύνταξη επικαιροποιημένων Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν ως Δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β’.

· Την υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξης και τη σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση Β.

 

Κριτήρια επιλογής:

· Χαμηλότερη τιμή

Η καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής των προσφορών είναι η 20 Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (Ταχ. Διεύθυνση: ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ

22, 3Ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ).

 

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική επιστολή ή με courier που να απευθύνεται στην Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, στην διεύθυνση ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 22, 3Ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 21/4/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, στην διεύθυνση ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ, 22, 3Ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ.

Πληροφορίες:

κ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλ. 22210 84530

Email: George@labrou.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

  
 
 
Copyright © 2015 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.